Bevezetés > Üzleti feltételek > A DrinkShop webáruház Általános kereskedelmi feltételei
 

A DrinkShop webáruház Általános kereskedelmi feltételei

amelyek meghatározzák az üzemeltető / értékesítő és a megrendelő / vevő közötti kereskedelmi feltételeket (a továbbiakban „ÁKF")

 

1. A DrinkShop webáruház üzemeltetője az EMMA SLOVAKIA s.r.o. társaság, melynek székhelye: Liptovská 2719/3, Trenčín 911 08, Szlovákia.

2. A webáruházban megrendelőnek (vevőnek) minősül minden olyan természetes személy, aki elküldi az áru (termék/ek vagy szolgáltatás/ok) rendelését tartalmazó elektronikus űrlapot.

3. Nem vállalkozó, természetes személyként való megrendeléskor adja meg kérjük teljes nevét és a szállítási címet, a telefonszámot és az e-mail címet.

4. A megrendelésnek az üzemeltető részéről történő elfogadása, tehát az adásvételi szerződés megkötése ezen helyesen és hiánytalanul kitöltött megrendelés, üzemeltető által elektronikus formában (e-mail útján) történő visszaigazolásával jön létre úgy, hogy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelt áru árát utólag módosítsa (az üzemeltető tehát nem garantálja az üzemeltető honlapján a megrendelés megtételekor feltüntetett árat, mivel az az érintett áru beszállítói árának változásával módosulhat). A rendelés elküldése után, az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk a rendelés átvételéről, és később a rendelése állapotával kapcsolatos további információkat is (pl. a megrendelés feldolgozásra került, az árut kiszállították, az áru pillanatnyilag elfogyott a készletről, stb.). A regisztrált megrendelő a bejelentkezés után közvetlenül on-line üzemmódban ellenőrizheti megrendelését a webáruház honlapján.

5. Az adásvételi szerződés teljesítési helye alatt az üzemeltető székhelye értendő. Az üzemeltető az árut harmadik személyek (szerződéses áruszállító, futárszolgálat) szolgáltatásai segítségével kézbesíti. Az áru kézbesítése a megrendelőnek történő átadással, vagy szerződéses áruszállítónak kézbesítés céljából történő átadással történik. Az áru tulajdonjoga a megrendelőre a termék átadásával száll át, amelynél halasztó feltétel a megrendelésen feltüntetett ár teljes összegben történő kifizetése. Addig, amíg a tulajdonjog át nem száll az üzemeltetőről a megrendelőre, a megrendelőre hárul a megőrző minden kötelezettsége, köteles a termékeket és a szolgáltatásokat saját költségein biztonságban megőrizni és megjelölni úgy, hogy minden körülmények között azonosíthatók legyenek, és felismerhető legyen, hogy az az üzemeltető áruja.

6. Az üzemeltető a rendelést tartalmazó elektronikus űrlap kézhezvétele után a legrövidebb időn belül, az üzemeltető honlapján közölt szállítási határidőn belül kiszállítja a megrendelőnek az árut. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a közölt szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek. A megrendelő hozzájárul a szállítási idő meghosszabbításához abban az esetben, ha a megrendelt áru előállítása, vagy más körülmények azt kívánják. Amennyiben az üzemeltető nem tudja a megrendelőnek leszállítani a megállapodott határidőn belül az összes megrendelt árut, a helyzetről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a megrendelőt és tájékoztatja őt a megrendelt áru feltételezhető szállítási idejéről, vagy felkínálja számára más hasonló termék szállítását. Ha a megrendelő nem szabványos méretű, vagy tömegű árut rendel, az üzemeltető a megrendelővel egyénileg állapodik meg a fizetési és szállítási feltételekről.

7. Amennyiben az árut szerződéses szállító kézbesíti, a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető átadja a szerződéses áruszállítónak a szállításhoz szükséges személyes adatokat (név / cégnév, cím, telefonszám).

8. Az áru átvételekor a megrendelő bizonylatot kap az áru átvételéről, amely egyúttal az áru megfizetését is igazolja utánvéttel történő fizetés esetén. Az áru átvételét igazoló bizonylat egyúttal az áru irásos megrendelőpjának felel meg. A vételár és az Áfa összegével ellátott adóügyi bizonylatot a megrendelő a szállított áruval együtt fogja megkapni.

9. Amennyiben a megrendelő nem fizeti ki és nem veszi át a megrendelt árut, kivéve azt az esetet, hogy a kézbesítéskor sérült volt az áru (küldemény az üzemeltető hibáján kívül érkezik vissza, pl. ha a szerződéses áruszállító nem találta meg a címzettet, nem tájékoztatott a küldemény elhelyezéséről, a megrendelő a szállítmányt gondatlanságból, vagy szándékosan nem vette át, stb.), az üzemeltető a kötelezettségszegéssel okozott kár megtérítését követelheti, erre az esetre kötbér számolható fel. Ilyen esetben a kötbér legkisebb felszámolható összege a szállítási költség díjának felel meg, de a kötbér nem haladhatja meg a rendelés összegének 50%-át. Az olyan megrendelőnek, aki nem vette át a megrendelést, kiküldésre kerül e-mail útján egy üzenet, melyben választ kérünk tőle mi történjék a megrendelésével. Ezen felszólításra a megrendelőnek az üzenete elküldésétől számított 7 napon belül kell felelnie. Ha a megrendelő az így visszaérkezett küldemény újraküldését kéri, az üzemeltető a szállítmány teljes árához hozzászámolja a másik kezelési költséget és az árjegyzék szerinti szállítási díjat. Az így visszaérkezett küldemény újraküldése csak előrefizetés alapján történhet. Amennyiben a megrendelő az üzemeltető felszólítására a megadott határidőn belül nem válaszol, a megrendelés az üzemeltető részéről sztornózva lesz.

10. A megrendelőnek mint magánszemélynek (nem vállalkozó) jogában áll a  törvénynek megfelelően a szerződéstől elállni az áru átvételétől számított 7 munkanapon belül. Ilyen esetben a megrendelő kapcsolatba lép az üzemeltetővel és írásos nyilatkozatot küld neki (nem elektronikus kommunikáció formájában) a szerződéstől való elállástól, melyben közli a megrendelés számát, a vásárlás dátumát, és az elszámoláshoz a bankszámla számát, vagy a pontos címet. A megvásárolt árut eredeti, átvételkor meglévő állapotában (dokumentációval, tartozékokkal, stb. együtt) a megrendelő saját költségein visszaküldi az adásvételi bizonylat eredetijével együtt az üzemeltető címére (nem utánvéttel). A megrendelőnek nincs joga elállni a szerződéstől, amennyiben az áru vásárlására és átvételére az üzemeltetőnél személyesen került sor. Az üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy a megrendelőnek az adott termék ellenértékét a visszaküldött áru átvételétől számított 15 naptári napon belül visszaadja, ugyanolyan módon, amilyen módon az áru kifizetése megtörtént, hacsak a megrendelő nem kéri a rendezés más fajta módját. Amennyiben a visszaadott áru sérült, használt, kopott, vagy hiányos, az üzemeltető az adott áru sérülésének, vagy kopásának értékével csökkentett vételárat adhatja vissza a megrendelőnek, mely összeg nem lehet kisebb az áru teljes árának 1%-ánál (a Polgári törvénykönyv 457. § megfelelő rendelkezései szerint).

11. A megrendelő nem állhat el olyan szerződéstől, melynek tárgyát szolgáltatás nyújtása képezi, olyan esetben, ha a szolgáltatás teljesítése a szerződéstől való elállást biztosító határidő lejárta előtt a megrendelő jóváhagyásával  megkezdődött, ugyancsak nincs módja elállni olyan termék értékesítése esetén, amely a megrendelő egyedi igényei szerint készül, egyedileg egy megrendelőnek szánt áru esetében, olyan áru esetében, amelyet tulajdonságai miatt nem lehet visszaadni (pl. higiéniai okok miatt), vagy gyorsan romló áruk esetében.

12. Az üzemeltető fenntartja magának az árváltoztatás jogát. Az az ár érvényes, amely a megrendelés átvételét igazoló e-mailben szerepel. Az ár részét nem képezi tanácsadói tevékenység, sem szállítási, vagy egyéb költségek, hacsak a termék leírása nem tartalmaz ilyet. Az áru ára az érvényben lévő árjegyzék alapján kerül meghatározásra. Az áruk kedvezményes (akciós) árai világosan el vannak látva megfelelő jelzésekkel (pl. "akció" vagy "kiárusítás"). A kedvezményes árak a készlet kiárusításáig, vagy az akció időtartamában vannak érvényben.

13. Abban az esetben, ha a megrendelő pillanatnyilag külföldön tartózkodik vagy ott él, az üzemeltető a fizetési és szállítási feltételekkel kapcsolatban egyénileg egyeztet a megrendelővel.

14. A jótállási feltételeket a reklamációs szabályzat tartalmazza.

15. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az áru késedelmes szállításáért, ha a késedelmet a kézbesítő (posta, futár), vagy a megrendelő által helytelenül megadott cím okozta. A megrendelő köteles a kézbesítőtől történő átvételkor alaposan átellenőrizni az árut, és az áruátvételi bizonylaton aláírásával igazolni az áru átvételét. Ha a küldemény láthatóan sérült, vagy tönkrement, a megrendelő köteles a küldemény átvétele nélkül azonnal kapcsolatba lépni az üzemeltetővel. Az áru kézbesítő hibájából való esetleges le nem szállításával, vagy az áru kézbesítő által okozott sérülésével kapcsolatos reklamációt ilyen esetekben közvetlenül a kézbesítőnél kell érvényesíteni. Ha a megrendelő igazolta az áru hibamentes állapotban történő átvételét az üzemeltető felé, az áru szállítás által okozott mechanikus sérülésével kapcsolatos reklamációt az üzemeltető nem fogja jogosnak tekinteni, és ilyen reklamációval kapcsolatban a megrendelőnek teljesítés nem nyújtható.

16. Minden elektronikus módon átvett árurendelés adásvételi szerződési tervezetnek minősül és kötelező érvényűnek nem tekintendő. A megrendelőnek jogában áll bármikor az áru kiszállítása előtt indoklás nélkül törölni a megrendelést, mégpedig e-mail útján, vagy telefonon keresztül. Az üzemeltetőnek jogában áll törölni a megrendelést, ha az árut vis major esemény miatt nem szállítják be, ha megszűnt a gyártása, ha elfogyott a készletről és nem szállítható olyan áron, amelyen a webáruházban szerepelt. Az üzemeltető minden ilyen esetről tájékoztatni fogja a megrendelőt. Az üzemeltető köteles más hasonló áru szállításának lehetőségét biztosítani. A megrendelőnek jogában áll, hogy más hasonló áru szállítását visszautasítsa, és elálljon az adott áru rendelésétől. A vételár, vagy annak részének kifizetése esetén a szerződés megszüntetésekor a pénzügyi eszközök vissza lesznek adva a megrendelőnek 15 naptári napon belül ugyanolyan módon, amilyen módon az áru kifizetése megtörtént, hacsak a megrendelő nem kéri a rendezés más fajta módját.

17. A megrendelő kijelenti, hogy a Törvénygyűjtemény 428/2002 sz. személyes adatok védelméről szóló módosított törvény 7. §. 1. bek. rendelkezései értelmében hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető feldolgozza és tárolja személyes adatait, elsősorban a fentiekben közölteket, és/vagy azokat, amelyek az üzemeltető tevékenységéhez szükségesek, és ezen adatokat minden információs rendszerében feldolgozza. A megrendelő ezt a hozzájárulást az üzemeltetőnek határozatlan időre adja. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulást a megrendelő bármikor írásban (e-mail, levélküldemény útján), vagy telefonon keresztül visszavonhatja, ezt követően az üzemeltető kitörli adatbázisából a személyes adatait. A regisztrált megrendelő a bejelentkezés után közvetlenül on-line üzemmódban elvégezheti a személyes adatai frissítését a webáruház honlapján.

18. A megrendelő a rendelés elküldését követően, vagy a regisztráció után kaphat termékek ajánlataira, akciókra és az eladó szolgáltatásaira vonatkozó üzeneteket. A megrendelő ezek küldését bármikor lemondhatja a neki kézbesített e-mailekben található link segítségével.

19. Az alkohol eladása csak 18 évnél idősebb személyek esetében lehetséges. Alkoholos ital megrendelését tartalmazó elektronikus űrlap elküldésével a megrendelő egyúttal kijelenti, hogy a megrendelés napján betöltötte a 18. életévét. Az eladónak, ill. kézbesítőnek jogában áll, hogy ezt a tényt ellenőrizze érvényes személyazonossági igazolvány alapján.

20. Az olyan természetes személyekkel kapcsolatos kereskedelmi viszonyokra (és további, abból fakadó további jogviszonyokra), akik a kereskedelmi szerződések megkötése során vállalkozási tevékenységük tárgyát tekintve nem a jelen ÁKF szerint járnak el, a Polgári törvénykönyv általános rendelkezésein kívül különleges előírások is vonatkoznak, elsősorban a házaló kereskedelem és csomagküldő kereskedelem esetén fennálló fogyasztóvédelemről szóló 108/2000 számú törvény és a fogyasztóvédelemről szóló 250/2007 számú törvény rendelkezései.

21. A megrendelő és az üzemeltető megállapodtak, hogy teljes mértékben elismerik a kommunikáció elektronikus formáját, elsősorban az elektronikus postán és az internethálózaton keresztül történő kommunikációt, azt érvényesnek és mindkét szerződő fél számára kötelező érvényűnek tekintik. A kommunikáció elektronikus formája nem elfogadott az adásvételi szerződéstől való elállás esetén.

22. A megrendelő a rendelés elküldésével egyúttal igazolja, hogy a jelen ÁKF-et elolvasta és teljes mértékben elfogadja azokat. Az üzemeltető - a jelen ÁKF további rendelkezéseitől függetlenül - nem felel a megrendelőnek az elmaradt hasznáért, lehetőségei elvesztéséért, sem más közvetett vagy utólagos károkért, amelyek gondatlanságból, az adásvételi szerződés megsértéséből vagy más módon keletkeztek. Amennyiben a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságai előtt kimutatásra kerül a jelen ÁKF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága, akár teljesen, akár csak részben, az ÁKF többi rendelkezéseit és az adott ÁKF rendelkezésének más részeit ez nem érinti.

23. A rendelést tartalmazó elektronikus űrlap elküldése napján az üzemeltető honlapján közölt ÁKF változata érvényes, kivéve, ha a szerződő felek kifejezetten másban nem egyeztek meg.

Az üzemeltető fenntartja a jelen ÁKF változtatásának jogát. Az ÁKF módosításáról való írásos tájékoztatás kötelezettsége a webáruház honlapján való elhelyezéssel teljesül.

A jelen ÁKF 2014.11.17-től érvényesek és minden tekintetben az előző ÁKF helyébe lépnek. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az ÁKF akár előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztassa.